www.moinzadeh.com


 
zohor.jpg (348949 bytes)
zohor.jpg (348949 bytes)
besharat2.jpg (12881 bytes)
ayakhoda.jpg (348949 bytes)
komedikhodayan.jpg (298981 bytes)
ansooyesarab.jpg (282884 bytes)
khayam.jpg (483390 bytes)
 

payambarankherad.jpg (257548 bytes)

 

کمدی خدایان

هوشنگ معین زاده

 

بازتاب کتاب

 

 

 .....من نخستین کسی هستم که پس از مردن، زنده شده ام و ماجرای مردن و دنیای آخرت را  بازگو می کنم. کاری که هرگز کسی قبل از من نکرده است و بعد از من هم احیاناً نخواهد کرد. این که من مدعی هستم که خدا از آوردن و بردنم پشیمان شده یا خواهد شد، برای اینست که هیچوقت به عقلش هم نمی رسید که در میان آفریدگانش اعجوبه ای پیدا شود که   بمیرد و دوباره به دنیای زندگان برگردد و شرح مردن و اوضاع و احوال دنیای پس از مرگ را بر ملا سازد. پرده های اسرار را کنار زند و واقعیتی را که همیشه پنهان بود،برای همگان آشکار سازد.

 البته با -  بابایی- که ما می شناسیم و با سوابقی که از او داریم، بعید نیست که این بردن و  آوردن من هم مثل خیلی از مسائل دیگر از کیسه - خرت و پرت - خود او در آمده باشد و اگر چنین باشد این دیگر به من مربوط نیست.

 آنچه به من مربوط است، اینست که اختلاف من با او، اختلافی است ورای اختلاف های  معمولی و به همین علت هم من بر خلاف عارف بزرگ خرقان- شیخ ابوالحسن خراقانی- با  یک -  نه از تو، نه از من-  دست از سرش برنداشتم و به مصالحه تن در ندادم.

 

 انتشارات آذرخش

 

 

 چاپ اول فروردین ماه 1379

 چاپ دوم آذرماه 1379

 چاپ سوم فروردین ماه 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation . www.farhangiran.com   E-mail: webmaster@farhangiran.com