www.moinzadeh.com


 
zohor.jpg (348949 bytes)
zohor.jpg (348949 bytes)
besharat2.jpg (12881 bytes)
ayakhoda.jpg (348949 bytes)
komedikhodayan.jpg (298981 bytes)
ansooyesarab.jpg (282884 bytes)
khayam.jpg (483390 bytes)
 

payambarankherad.jpg (257548 bytes)

 

بشارت

خدا به زادگاهش باز می گردد

نوشته- هوشنگ معِین زاده

 

 

باز تاب

 

بازگشت خدا به زادگاهش،خبر خوشی است برای خدا پرستانی که به سبب آسمان  نشین شدن خدا،هر چه میگردند او را نمیابند،هر قدرفریاد می زنند، پاسخی ازاو دریافت نمیدارند

بازگشت خدا به زادگاهش، در عین حال خبر خوش پایان «هجرت» اوست. او به زمین باز میگردد تا دوران پیری و سالخوردگی خود را در میان خدا پرستان بگذاراند.

 از آن هنگامی که جماعتی بنا به مصلحت خود یا صلاح اندیشی به حال مردم، خدا را از زمین ، جایی که در آن زاده شده و به خدایی رسیده است، ، به آسمان فرستادند، تاکنون هیچ اثر مثبت و مفید ازاو دیده نشده است. به همین سبب بسیاری از مردم می پندارند  که اگر خدا را از زادگاهش بیرون نمیکردند، اواز حال بندگان خود غافل نمی ماند واجازه نمیداد این همه بیداد و ستم به نام او برمردم روا دارند. مهمتر از همه اینکه اینهمه حرف و حدیث پشت سر او بزنند

هوشنگ معین زاده، در این کتاب ضمن بررسی این اندیشه هاآخرین دیدگاه خود را پیرامون ماهیت خدا، علت پیدایش و دلیل  هجرت او به آسمان را شرح میدهد و سپس خواننده را همراه خود به تماشای کاروان بازگشت خدای یکتا و همه خدایان پیشین که مانند او به آسمان فرستاده شده اند می برد تا ناظر این حادثه استثنایی باشد. اضافه براین، او نشانی دقیق محل اقامت خدا را نیز دراختیار خدا پرستان میگذارد تا این شیفتگان خدا، دیگر دست نیاز بسوی آسمان بلند نکنند و چشم امید به فلک بیکران ندوزند،زیرا« خدا درآسمان نیست» از این پس، او را باید در همین زمین خاکی جستجو کرد

نویسند به استناد داده های علمی وعینی، «فکری نو» در مفهوم خدا شناسی مطرح میکند و خدا باوران را بپیمودن راهی دعوت میکند که سرانجام آن«انسان خدایی» است، فلسفه ای که بسیاری ازاندیشمندان به صورت نظری وبسیاری از عارفان به شیوهُ عرفانی آنرا بیان کرده اند، بی آنکه به جزییات آن بپردازند

.کتاب« بشارت» مانند سایر نوشته های هوشنگ معین زاده به صورت « رمان فلسفی» به نگارش در آمده است

در این کتاب « شیطان» نمادعقل، قهرمان قصه را راهبری میکند و راهی پیش پای او می گشاید که می تواند گره گشای بسیاری از پندارهای واهی بشر باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation . www.farhangiran.com   E-mail: webmaster@farhangiran.com